Web design and hosting servicesWeb hosting emailزیر صورتزیرWeb site hostingآنهاشویدبهرهتوجهما شوید مند

language_b

شما در این اتاق می توانید از سری آموزش های صوتی سطح بندی شده بهره مند شوید. ما در اینجا این آموزش های صوتی به صورت زیر دسته بندی کرده ایم. شما با توجه به سطح آموزشی خود و همین طور نیاز خود آنها را انتخاب نموده و از آنها استفاده نمائید.

 

  • سطوح آموزشی تقویت listening

.

  1. begining
  2. Low Intermediate 
  3. High Beginning 
  4. High Intermediate 
  5. Advanced 

 

.

 

.